Regulamin

Ostatnia aktualizacja 05.06.2024 r.

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych

Regulamin określa zasady świadczenia Usług Hostingowych przez WeNet Group Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Operatorem”), ul. Postępu 14A, spółkę prawa handlowego, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4 950 000.00 złotych, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 701-00-46-065.

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 t.j.).

§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy “Regulamin świadczenia Usług Hostingowych” jest Umową określającą prawa i obowiązki Klienta oraz Operatora.
 2. Dokument SLA – dokument “Gwarancja jakości usług (SLA)”, który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz Klienta.
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. WSU – dokument “Warunki Świadczenia Usług”, określa sposób wykorzystywania usług świadczonych przez Operatora.
 5. PWZ – dokument “Polityka wykorzystania zasobów”, określa sposób wykorzystania zasobów serwerów przez Klienta.
 6. Usługi hostingowe – pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.
 7. Specyfikacja techniczna usług – wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.
 8. Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora osobiście lub za pośrednictwem Resellera.
 10. Reseller – osoba fizyczna lub prawna oferująca na rzecz swoich Klientów usługi hostingowe pod własną marką wykorzystując do tego celu konto hostingowe typu reseller platformy 3hosting.pl. Konto reseller jest rodzajem hostingu, w którym posiadacz konta może tworzyć i sprzedawać subkonta dla swoich klientów (Użytkowników w rozumieniu niniejszej Umowy).
 11. Konsument – osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.
 13. Opłata abonamentowa – pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych.
 14. Okres abonamentowy – okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.
 15. Zamówienie – złożenie przez Klienta zamówienia na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.
 16. Faktura pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 17. Okres próbny – wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.
 18. Uruchomienie Usług hostingowych – dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.
 19. Dostępność Usług hostingowych – widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.
 20. Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury lub Faktury pro forma.
 21. Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
 22. Spam – przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 23. Netykieta – zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta
 24. Strefa Klienta lub Panel Klienta – udostępnienie przez Operatora pod adresem https://3hosting.pl/panel narzędzi administracyjnych przy pomocy których Klient może zarządzać określonym zakresem posiadanych usług hostingowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Regulaminie, którego składnikami są Warunki Świadczenia Usług (WSU), Polityka Wykorzystania Zasobów (PWZ), Dokument SLA oraz Specyfikacja usług i Cennik.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę w jakiej została zawarta Umowa.

§ 3. Zamówienie

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług dostępnym na stronie https://3hosting.pl.

2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienie zawiera również oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta.

4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ, Dokumencie SLA i Cenniku usług.

5. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe.

6. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

7. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

 1. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,
 2. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
 3. wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
 4. wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów,
 5. wykorzystywania usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym przede wszystkim w sposób naruszający postanowienia Regulaminu i jego składowych.

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

5. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury lub Faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

1. Na podstawie Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Cenniku, Regulaminie oraz w Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ i Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:

 1. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
 2. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ, Dokumencie SLA oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,
 3. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),
 4. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
 5. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
 6. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
 7. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
 8. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
 1. stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
 2. serwisów o treści erotycznej oraz “warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie)
 3. propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
 4. upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
 5. upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
 6. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
 7. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;
 8. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
 9. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
 10. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
 11. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa.
 12. odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,
 1. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
 2. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
 1. korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,
 2. korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
 3. wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są listy pocztowe (dyskusyjne), na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW. Oprogramowanie do tworzenia list udostępniane jest przez Operatora na wybranych usługach.
 4. wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę,
 1. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora – w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.
 2. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,
 3. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentów WSU, PWZ SLA.
 4. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników.

4. Klient wyraża zgodę na modyfikowanie przez Operatora parametrów globalnych i indywidualnych konta hostingowego, jeżeli działania te będą miały na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa usług.

§ 6. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania, prowadzenia i administrowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

5. Klient dokonuje Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury lub Faktury pro forma. Faktura albo Faktura pro forma jest doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Adres e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny w Panelu Klienta.

7. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze lub na Fakturze pro forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 21 dni Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Rozwiązanie Umowy w trybie zdania poprzedzającego pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za rzeczywisty okres świadczenia przez Operatora Usług hostingowych.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 opłata abonamentowa uiszczana przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

10. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora, za wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z usług przez Klienta lub Użytkownika

W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.

§ 7. Przedłużenie Okresu abonamentowego

1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma lub fakturę obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 – 9.

2. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

3. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

4. Z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 21 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa.

5. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.

6. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

 1. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,
 2. wystąpienia ryzyka znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,
 3. wystąpienia ryzyka spowodowania awarii przez Klienta,
 4. Nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu i dokumentów WSU, PWZ.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia ryzyka, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

 1. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,
 2. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,
 3. rozsyłania Spamu,
 4. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@3hosting.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu lub dokumentów WSU, PWZ.

4. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących m.in. do:

 1. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,
 2. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,
 3. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,
 4. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Wprowadzanie i aktualizacja danych Klienta, wybór i akceptacja formy płatności oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Panelu Klienta.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzecie, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 4.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Chrome w wersji 10 lub wyższej. Zalecamy wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w ust. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego do korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.

§ 11. Gwarancja jakości usług

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, której warunki zostały określone w Dokumencie SLA.

2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.

§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Operatora zostaje ograniczona do wartości wniesionej przez Klienta opłaty za ostatni okres rozliczeniowy przed dniem wystąpienia szkody oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

 1. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,
 2. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
 3. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady – np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),
 4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,
 5. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,
 6. naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu lub dokumentu WSU, PWZ przez Klienta,
 7. działania siły wyższej, w szczególności kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);
 8. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, “złamanie” danych dostępowych itd.),
 9. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,
 10. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,
 11. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,
 12. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego.
 13. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator zastrzega sobie prawo do:

 1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,
 2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz rozwiązania Umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy, Regulaminu lub dokumentu WSU, PWZ.
 3. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,
 4. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:
 1. naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu),
 2. narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,
 3. naruszenia Regulaminu lub Umowy lub dokumentu WSU, PWZ.

4. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

5. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi “Powiadomienie poprzez SMS” o ile taka usługa jest udostępniona, z uwagi na uzależnienie możliwości świadczenia tej usługi od uwarunkowań technicznych stosowanych przez operatorów sieci komórkowych.

6. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości sms.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

8. W przypadku udostępnienia przez Operatora możliwości korzystania z usług podmiotów trzecich (Partnerów), Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za skutki korzystania z tych usług przez Klientów.

§ 13. Poczta elektroniczna – ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości

1. Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem antywirusowym. Jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, Operator nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować. Baza wirusów jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na dobę. Wiadomość poczty elektronicznej, w której zostanie wykryty wirus jest automatycznie usuwana.

2. Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa komputerowego.

3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.

4. W ramach udostępnianych przez Operatora narzędzi administracyjnych Klient ma możliwość uruchomienia filtru niechcianych wiadomości (Spam). Operator nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@3hosting.pl. Klient przesyła reklamację na adres Operatora: ul. Wadowicka 8A bud. D, 30-415 Kraków

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,
 2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
 3. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.

3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 15. Ochrona danych osobowych

1. Operator przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

3. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym także w przyszłości do celów niezbędnych do realizacji Zamówienia i świadczenia Usług hostingowych oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności stosowaną na platformie 3hosting.pl

§ 16. Pliki cookies i inne technologie

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet Group S.A. technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§ 17. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia Umowy na Okres Próbny wynosi 3 dni i liczony jest od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

3. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej Klient będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta będącego Konsumentem, przed upływem terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu,
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 6. dostarczania prasy,
 7. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Umowa wygasa:

 1. w przypadkach, o którym mowa w § 6 ust. 7 oraz w § 7 ust. 4 Regulaminu,
 2. z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Oplata abonamentowa.

7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

 1. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy lub dokumentów WSU, PWZ
 2. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika zasad Netykiety,
 3. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 4. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom.
 5. podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu

W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator informuje go pisemnie lub drogą elektroniczną o zamiarze wypowiedzenia umowy wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w pkt a – e, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 3 dni, do ich zaprzestania. Wyjątkiem są sytuacje w których działalność Konsumenta ma negatywny wpływ na jakość świadczonych usług przez Operatora. W takiej sytuacji Operator ma prawo zażądać natychmiastowych działań Klienta eliminujących problem. Jeżeli pomimo upływu terminu Klient będący Konsumentem nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w pkt a – e, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych.

8. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin, Dokument WSU, Dokument PWZ, Dokument SLA, Specyfikacja usług oraz Cennik są dostępne na stronie internetowej Operatora http://www.3hosting.pl

5. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Dokumencie WSU, PWZ, SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej – w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu, Dokumentu WSU, PWZ, SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Warunki Świadczenia Usług

Warunki Świadczenia Usług (WSU) są to zasady i przepisy, które określają wytyczne dotyczące korzystania z usług 3hosting.pl. Korzystanie z naszych usług jest przedmiotem niniejszego dokumentu. Przeczytaj go uważnie i upewnij się, że go rozumiesz i zgadzasz się na wszystkie jego części. Korzystanie z usług 3hosting.pl oznacza, że zgadzasz się ze wszystkimi warunkami!

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące tego dokumentu należy przesyłać do Biura Obsługi Klienta przed rejestracją dowolnej usługi hostingowej na 3hosting.pl, w tym także usług na okres testowy.

Warunki Świadczenia Usług

3hosting.pl zapewnia hosting dla ludzi i firm na całym świecie. Mamy obowiązek chronić każdego naszego Klienta i zapewnić mu możliwie najlepsze usługi. Użytkownik naszych usług jest zobowiązany do korzystania z nich uwzględniając zasadę “fair use”, czyli zobowiązany jest do wykorzystywania usług oraz zasobów Operatora 3hosting.pl w sposób ekonomiczny oraz zgodny z przeznaczeniem. Poniższe wytyczne zostały zaprojektowane po to, aby zapewnić naszych Klientów o tym, że usługi 3hosting.pl to najwyższa jakość. Proszę przeczytać niniejszy dokument uważnie przed złożeniem zamówienia i/lub skorzystania z usług 3hosting.pl.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług hostingowych 3hosting.pl to odrębna umowa serwisowa pomiędzy 3hosting.pl i wszystkimi Klientami. Upewnij się, że akceptujesz wszystkie postanowienia nie tylko niniejszego dokumentu, ale także Regulaminu (umowy) w całości przed zarejestrowaniem się lub skorzystaniem z usług 3hosting.pl. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Polityka wykorzystania zasobów

Polityka Wykorzystania Zasobów 3hosting.pl jest rozszerzeniem Warunków Świadczenia Usług, zawierająca bardziej szczegółowe zasady wykorzystania kont hostingowych. Upewnij się, że są zgodne z Twoimi oczekiwaniami i że akceptujesz wszystkie zasady i warunki przed podpisaniem umowy lub przed skorzystaniem z usług 3hosting.pl. Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Polityka Wykorzystania Zasobów

Treści

Wszystkie usługi świadczone przez 3hosting.pl mogą być wykorzystywane jedynie do celów zgodnych z prawem. Przekazywanie, przechowywanie lub prezentacja dowolnych treści, danych lub materiałów z naruszeniem prawa polskiego jest zabronione. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do materiałów objętych prawem autorskim, materiałów które ocenimy jako groźne lub obsceniczne czy materiałów stanowiących tajemnicę handlową itp. Klient zgadza się zabezpieczyć i chronić 3hosting.pl przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z korzystania przez niego z usługi, która ma negatywny wpływ na niego lub inne osoby.

Uwaga: Pornografia i seks są zakazane na każdym serwerze 3hosting.pl. Obejmuje to także witryny, które mogą domniemywać publikację treści seksualnych lub linków do treści dla dorosłych ulokowanych na zewnętrznych serwerach. Odnosi się to również do witryn, które promują jakąkolwiek nielegalną działalność lub treści, które mogą być szkodliwe dla serwerów 3hosting.pl lub dowolnego innego serwera w sieci Internet. Linki do takich materiałów również są zabronione. Skontaktuj się z naszym biurem jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

Przykłady treści nieakceptowanych przez 3hosting.pl:

 • pirackie oprogramowanie,
 • pornografia,
 • hacking/cracking,
 • warez i/lub inne treści chronione prawami autorskimi np. pliki MP3,
 • materiały nielegalne w świetle prawa polskiego,
 • witryny zawierające materiały lub linki do materiałów, które mogą być uznane za szkodliwe lub zagrażające bezpieczeństwu, takie jak, ale nie ograniczające się do: informacje na temat wykorzystania broni, instrukcje dotyczące konstruowania materiałów wybuchowych lub cokolwiek innego, co może być uważane za szkodliwe lub nielegalne.

Wykorzystanie zasobów

Jeśli zespół administratorów systemów 3hosting.pl stwierdzi, że konto wykorzystuje niedopuszczalne ilości zasobów systemowych i sprzętowych serwera, to może tymczasowo wyłączyć takie konto. Jeżeli obsługa 3hosting.pl uzna to za konieczne, może wystosować wezwanie do klienta odnośnie konta, którego naruszenie dotyczy dając mu siedem (7) dni na zmianę planu na taki, który zapewni mu odpowiednią ilość zasobów (obsługa 3hosting.pl zarekomenduje takie plany) lub zamówienie usługi serwera dedykowanego i przeniesienie tam konta.  W innym wypadku Klient będzie zobowiązany do znalezienia innego dostawcy usług hostingowych. To skrajne przypadki, a 3hosting.pl zrobi wszystko co będzie możliwe, aby pomóc Klientowi w rozwiązaniu jego problemu.

Backupy

3hosting.pl wykonuje nocne kopie zapasowe serwerów współdzielonych i resellerskich, jednak te kopie zapasowe są przeznaczone wyłącznie do celów administracyjnych 3hosting.pl i w żadnym wypadku nie są zagwarantowane! Klienci są odpowiedzialni za utrzymanie kopii swoich danych na swoich komputerach osobistych. 3hosting.pl nie przewiduje jakichkolwiek odszkodowań za utracone lub niekompletne dane w przypadku gdy procedury kopii zapasowych nie zadziałają poprawnie.

3hosting.pl może, ale nie musi, udostępniać Klientom dostęp do ostatniej kopii bezpieczeństwa z poziomu panelu administracyjnego, co pozwoli Klientowi na samodzielne i bezpłatne odtworzenie danych swojego konta. Konta, których pojemność przekracza 10 GB, są wykluczane z harmonogramu kopii zapasowych.
Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić kompletne i dokładne kopie zapasowe, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich brak. Zawsze przechowuj kopie swojej strony na własnym komputerze! Nie dajemy żadnych gwarancji co do dostępności kopii zapasowych.

Niechciane maile (SPAM)

Spam lub wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail z dowolnego serwera 3hosting.pl, lub podanie w takiej wysyłce zwrotnego adresu email, który jest utrzymywany na serwerze 3hosting.pl jest zabronione. Wykorzystanie spamu do reklamowania witryny hostowanej na platformie 3hosting.pl również stanowi naruszenie tego przepisu. Strony/konta hostingowe uznane za niezgodne z naszą polityką antyspamową zostaną natychmiast wyłączone bez zwrotu kosztów.

Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia każdego, kto umyślnie wysyła spam za pośrednictwem naszych serwerów, karą umowną w wysokości 200 zł/godzinę pracy związanej z oczyszczaniem serwera i wszelkich działań związanych aktywnością usuwającą skutki wysłanego spamu.

Pomóż nam powstrzymać spam i walczyć z nim skutecznie! Prosimy napisz do naszych pracowników, gdy tylko zauważysz naruszenie naszej polityki antySPAMowej.

Ochrona serwerów, 3hosting.pl i Klientów

Wszelkie próby podważenia reputacji lub spowodowania szkody na rzecz 3hosting.pl, dowolnego serwera lub dowolnego Klienta 3hosting.pl jest surowo zabronione.

Niezastosowanie się do polityki Warunków Świadczenia Usług

Niezastosowanie się w pełni do powyższych warunków jest podstawą do zawieszenia konta i/lub jego usunięcia bez refundacji. Wszyscy Klienci posiadający konta hostingowe i/lub serwery umieszczone w sieci 3hosting.pl muszą stosować się do powyższych zasad.

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta bez uprzedzenia. Jeśli usuniemy konto za naruszenie polityki, utracisz prawo do zwrotu kosztów.

Nasza standardowa polityka działania to przesłanie ostrzeżenia przy pierwszym naruszeniu zasad i usunięcie konta przy drugim ich naruszeniu, ostrzeżenie jednak nie jest wymagane.

3hosting.pl zastrzega sobie prawo do blokady i usuwania dowolnej witryny hostowanej na naszych serwerach, która zawiera treści, które 3hosting.pl według własnego uznania uzna za niedopuszczalne, niepożądane lub przeciwwskazane.

Gwarancja Jakości Usług na platformie 3hosting.pl

Zgodnie z priorytetowym celem 3hosting.pl jakim jest zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, wdrożono gwarancje dotyczące funkcjonowania usług hostingowych oraz zapewnienia odpowiedniej pomocy serwisowej. Celem wdrożenia jest określenie norm jakości, czasu reakcji na zgłaszane awarie oraz rekompensat z tytułu nie spełnienia poniższych warunków. Gwarancja Jakości świadczonych Usług (Service Level Agreement – SLA) jest wyrazem odpowiedzialności oraz troski o jak najlepsze wywiązywanie się z powierzonych zadań oraz okazanego zaufania.

I. Definicje

Operator – dostawca Usług hostingowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu SLA.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument WSU, Dokument PWZ, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.
Regulamin – “Regulamin świadczenia Usług Hostingowych” udostępniany na stronach internetowych Operatora.
Dokument SLA – niniejsza “Gwarancja Jakości Usług” (ang. SLA -Service Level Agreement).
Sieć – wszystkie urządzenia, które są udostępniane przez Operatora na rzecz Klienta w ramach zawartej Umowy.
Usługa hostingu dedykowanego – dzierżawa sprzętu komputerowego udostępnionego przez Operatora.
Usługi hostingowe – pakiet usług wyspecyfikowanych w ofercie Operatora, który został zakupiony przez Klienta.
Awaria – brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią przez czas dłuższy niż 15 minut.
Przerwa techniczna – związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Operatora z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem brak widzialności Usług hostingowych poza Siecią.
Problem – zgłoszony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej problem lub zapytanie Klienta, które dotyczy funkcjonowania Sieci lub Usług hostingowych.

II. Monitorowanie działania poszczególnych Usług hostingowych

Widzialność poszczególnych Usług hostingowych dla każdej z platform jest sprawdzana w odstępach 5 minutowych przez 24 godziny na dobę. Dyżurujący administrator jest natychmiast powiadamiany o każdej przerwie za pośrednictwem systemu automatycznie wysyłanych wiadomości e-mail i sms.

Monitorowanie działania Usług hostingowych ma na celu zapewnienie natychmiastowej reakcji administratora na niepożądane zmiany oraz usunięcie Awarii zanim zostanie ona zgłoszona przez Klienta. W przypadkach powzięcia wiadomości o Awarii Klient zgłasza Awarię Operatorowi.

III. Zgłoszenie Awarii lub Problemu

Zgłoszenie Awarii lub Problemu powinno zawierać co najmniej:

1. numer IP lub nazwę serwera na którym działa usługa

2. rodzaj usługi hostingowej, której dotyczy zgłoszenie

3. login lub nazwę domeny głównej usługi

4. czas powzięcia wiadomości o Awarii lub opis Problemu

5. imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszającej

Wskazanie w zgłoszeniu wszystkich wyżej wymienionych informacji ułatwi znalezienie przyczyny i sprawne usunięcie Awarii oraz umożliwi szybkie powiadomienie osoby zgłaszającej o przyczynach Awarii i aktualnym stanie prac.

IV. Czas reakcji

Operator zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po stronie Operatora.

Czas reakcji na zgłoszenie oznacza maksymalny okres czasu, który może upłynąć:

– od momentu zauważenia przez dyżurującego administratora Operatora lub otrzymania zgłoszenia Awarii od Klienta do całkowitego usunięcia Awarii
albo

– od momentu zgłoszenia Problemu przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej do czasu udzielenia odpowiedzi przez dyżurującego administratora Operatora.

W większości przypadków rzeczywisty czas reakcji Operatora nie przekracza 15 minut.

Czas reakcji:

– od poniedziałku do piątku: godz. 10.00 do 18.00 – 2 godziny
od poniedziałku do piątku: godz. 18.00 do 10.00 – 4 godziny

– od piątku do poniedziałku: godz. 18.00 do 10.00 – 8 godzin

– dni ustawowo wolne od pracy w RP: 8 godzin
 

V. Awarie

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje, że czas trwania Awarii po stronie Sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż:

Łączny czas trwania Awarii [w godzinach]: 72 godziny
Łączny czas trwania Awarii [w procentach]: 0,8%

VI. Przerwy techniczne

Operator poinformuje Klienta o terminach planowanych Przerw technicznych w świadczeniu Usług hostingowych z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem.

Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania serwera mogą być wykonywane przez Operatora odpłatnie. Operator ma prawo do odmowy wykonania czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim bez podania przyczyn.
Uwaga: Typowa pomoc techniczna to m.in. udzielanie informacji na temat działania oprogramowania autorskiego 3hosting.pl, oprogramowania Panelu Administracji Hostingiem oraz phpMyAdmin, przygotowywanie backupu, aktualizacja oprogramowania instalowanego przez Operatora, całodobowy nadzór techniczny nad serwerem (w tym wymiana podzespołów).

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje, że czas trwania Przerw technicznych po stronie Sieci w czasie roku kalendarzowego nie będzie dłuższy niż:

Łączny czas trwania Przerw technicznych [w godzinach]: 72 godziny
Czas trwania jednorazowej Przerwy technicznej [w godzinach]: 6 godzin

Braku widzialności usług hostingowych poza Siecią związanego z przerwą techniczną nie wlicza się do okresów, o których mowa w punkcie IV.

VII. Wyjątki

1. Zastosowanie Dokumentu SLA jest wyłączone w przypadku:

a) wystąpienia Awarii w wyniku działania siły wyższej,

b) wystąpienia przerwy w pracy Sieci w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę Sieci – pod warunkiem powiadomienia Klientów z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem,

c) wystąpienia Awarii lub przerwy w pracy urządzeń niebędących częścią Sieci, które są niezbędne dla świadczenia Usług hostingowych,

d) wystąpienia Awarii której przyczyną jest samodzielne modyfikowanie składników systemu przez Klienta lub osoby trzecie, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Dokument SLA nie obejmuje Awarii komponentów systemu nie wchodzących w skład oprogramowania udostępnianego przez Operatora w związku ze świadczeniem Usług hostingowych.

3. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w pkt. 1.a. oraz 1.c. Operator jest zobowiązany na pisemne żądanie Klienta odpowiednio udokumentować zdarzenie.
 

VIII. Gwarancja dostępności usług

Dostępność usług oznacza “widzialność” poszczególnych Usług hostingowych na pierwszym routerze poza Siecią. Gwarancja dostępności usług dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład Sieci.

W ramach Dokumentu SLA Operator gwarantuje “widzialność” poszczególnych Usług hostingowych na następującym poziomie w czasie każdego miesiąca kalendarzowego:

– Gwarantowany czas dostępności [w procentach]: 99,2% czasu w miesiącu

– Dopuszczalny czas niedostępności [w minutach]: 345 minut w miesiącu

Polityka Wykorzystania Zasobów

Czym jest polityka wykorzystania zasobów?

W środowisku hostingu współdzielonego zasoby serwera są dzielone pomiędzy Klientów korzystających z usług na tym serwerze. I chociaż maszyny dla usług współdzielonych posiadają znaczne zasoby i moc obliczeniową, to pojedynczy użytkownik nie może wykorzystywać ich w sposób niekontrolowany i niewłaściwy. Na kontach użytkowników stosowane są ograniczenia, których zadaniem jest ochrona kont Klientów 3hosting.pl korzystających w standardowy/normalny sposób z usług współdzielonych na potrzeby własnych stron internetowych i własnej poczty email. Chociaż są to granice zdefiniowane, to 3hosting.pl stanowi o tym czy dane konto nadużywa usługi hostingowej. Te regulacje dotyczą hostingu współdzielonego i hostingu typu reseller.

Działania ograniczające w pewnych sytuacjach aktywność konta hostingowego podyktowane są wyłącznie  dbałością o ochronę naszych Klientów, z których większość wykorzystuje usługi tak, że opisane tu ograniczenia nie mają zastosowania, a sposób użytkowania kont hostingowych nie przekracza żadnej z opisanych granic.

Egzekwowanie

Warto mieć świadomość, że wiele z przedstawionych tu ograniczeń to tzw. ograniczenia miękkie, a więc ich przekroczenie nie musi od razu skutkować konsekwencjami. Jeśli jednak Twoja aktywność na koncie hostingowym zacznie wpływać na ogólną wydajność serwera na którym się znajduje, takie ograniczenia muszą być zdefiniowane. Bez tego niezwykle trudno wyjaśnić Klientowi, że  jego konto powoduje nadmierne wykorzystanie zasobów serwera. Ujęcie ilościowe jest więc konieczne.

Jeśli konto Klienta będzie przekraczało określone ograniczenia będziemy starali się współpracować z Klientem dając 24 lub 48 godzin, 5 lub 10 dni (zależy od  rodzaju przekroczeń i ich wpływu na serwer) na podjęcie przez niego działań eliminujących problem. Jeśli w tym czasie Klient nie podejmie działań zmniejszających wykorzystanie zasobów będziemy zmuszeni rozwiązać umowę w ciągu kolejnych 24 lub 48 godzin, 5 lub 10 dni (zależy od rodzaju przekroczeń i ich wpływu na serwer). Zastrzegamy sobie tym samym prawo zgodnie z Regulaminem usług hostingowych do natychmiastowego zawieszenia usługi jeśli jest ona przyczyną poważniejszych problemów.

Regulacje

Email/SPAM

Wykorzystanie serwerów i sieci 3hosting.pl do przesyłania niechcianych masowych, komercyjnych emaili (aktywność o znamionach spamu) jest surowo zabronione. Spam w jakiejkolwiek formie, w tym świadomy lub nie, nie jest przez 3hosting.pl akceptowany i tolerowany.

Transmisja spamu z naszych serwerów i sieci może spowodować nieodwracalne szkody finansowe, jak również może mieć poważny wpływ na reputację 3hosting.pl. Wszelka aktywność tego typu będzie ścigana z całą surowością prawa.

Współpraca z każdym Klientem, który w sposób jednoznaczny uprawia wysyłkę spamu z naszych serwerów lub sieci będzie natychmiast zakończona, a usługa z której spam był wysyłany usunięta bez uprzedzenia.

Generalne restrykcje

Reselling
Odsprzedaż przestrzeni na koncie hostingowym nie jest dozwolona na usługach współdzielonych. Jeśli prowadzisz agencję zajmującą się np. tworzeniem stron www i chcesz oferować swoim Klientom usługi hostingowe skontaktuj się z biurem 3hosting.pl

Treści dla dorosłych
W żadnym wypadku nie jest dozwolona pornografia. Nagość dorosłych ukierunkowana na zarobek: e-commerce, sklepy jest dozwolona, o ile nie narusza polskiego prawa. 3hosting.pl będzie jedynym arbitrem na temat tego co stanowi naruszenie tego przepisu.

Aplikacje Internetowe
Wszelkie aplikacje internetowe, które są nieaktualne i aktywnie używane zostaną usunięte z serwera w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia. Klient jako webmaster lub zlecający opiekę nad swoją stroną osobie trzeciej lub innemu podmiotowi powinien umieć ocenić wykorzystane przez siebie aplikacje internetowe i skrypty. Klient powinien na bieżąco je kontrolować oceniając ich stan, aktualność i poziom bezpieczeństwa.

Forum oraz wszelkie aplikacje wykorzystujące systemy komentarzy powinny być wyposażone w system ochrony przed spamem lub system moderacji. CAPTCHA to popularny mechanizm eliminacji znacznej części spambotów na stronie.

Inne

 • Zabronione jest tworzenie na serwerach 3hosting.pl tzw. farm linków SEO lub podobnych. Farmy SEO mogą znacznie obciążać serwer na którym się znajdują.
 • Usługi rotacji bannerów i sieci wymiany linków są zabronione, np. hosting ADSerwerów.
 • Oferowanie usług związanych z archiwizacją i przechowywaniem danych (pliki, zdjęcia, dokumenty, multimedia itd…) jest zabronione.
 • Generowanie sztucznego ruchu w sieci, np. za pośrednictwem oprogramowania typu socialbot jest zabronione.
 • Przechowywanie publicznego odbicia strony (mirroring) jest zabronione.
 • Wykorzystywanie usługi dla hostingu baz danych (MySQL/PostgreSQL) serwisów umieszczonych poza infrastrukturą 3hosting.pl jest zabronione.
 • Uruchomienie serwera proxy lub anonymizer publicznego lub prywatnego jest zabronione.
 • Uruchamianie aplikacji BitTorrent, trackerów i klientów wykorzystywanych do dowolnej aktywności typu współdzielenie plików czy peer-to-peer jest zabronione.
 • Obsługa serwerów gier (między innymi: Minecraft, Counter-Strike, Half-Life) jest zabroniona.
 • Świadczenie usług polegających na udostępnianiu prowadzenia księgi gości, statystyk, aliasów, for, blogów itp. jest zabronione.
 • Aplikacje typu spider oraz indeksujące są zabronione.
 • Skrypty/Boty IRC są zabronione.
 • Skrypty/Anonymizery Proxy są zabronione.
 • Pirackie oprogramowanie/Warez jest zabronione.
 • Skrypty do hostingu zdjęć (np. takie jak Photobucket czy Tinypic) są zabronione.
 • Strony typu AutoSurf/PTC/PTS/PPC są zabronione.
 • Skrypty typu Adder, Publiker, Escat, OmniADD/Ping/CRM, RapidLeech są zabronione.
 • Skanery IP są zabronione.
 • Programy/Skrypty i Aplikacje typu Bruteforce są zabronione.
 • Skrypty do rozsyłki spamu są zabronione.
 • Skrypty typu rapidshare są zabronione.
 • Audio i Wideo Streaming jest zabroniony.
 • Strony promujące nielegalną aktywność są zabronione.
 • Fora lub strony dystrybuujące linki do zasobów typu warez, pirackich treści i innej nielegalnej zawartości są zabronione.
 • Anonimowe lub masowe bramki SMS są zabronione.
 • Wszelkie inne rodzaje treści i aktywności, które mogą przyczynić się do zwiększenia wykorzystania zasobów serwera są zabronione.

Wyżej wymienione zapisy dotyczące usług/treści, które mogą tworzyć nadmierne lub niekontrolowane obciążenia systemu na serwerach 3hosting.pl mogą być uruchamiane tylko w odpowiednim środowisku (np. serwer dedykowany). Wszelkie naruszenia będą skutkowały wyłączeniem konta, jego zawieszeniem, a nawet rozwiązaniem umowy.

Ogólne ograniczenia związane z wykorzystaniem zasobów

 • Maksymalne chwilowe wykorzystanie rdzenia CPU to 35% (poziom uzależniony jest od posiadanego planu hostingowego).
 • Maksymalne średnie wykorzystanie rdzenia CPU to 5%.
 • Maksymalna chwilowa konsumpcja pamięci operacyjnej RAM to 1 GB (poziom uzależniony jest od posiadanego planu hostingowego).
 • Liczba jednoczesnych procesów nie powinna przekraczać 15.
 • Ilość otwartych plików nie może przekraczać 64.
 • Programy nie mogą pracować w tle ani nasłuchiwać na porcie sieciowym. Jeśli chcesz uruchomić własnego boota lub daemona powinieneś rozważyć usługę serwera dedykowanego.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów jest przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Ograniczenia dotyczące baz danych

 • Użytkownicy baz są ograniczeni do 30 jednoczesnych połączeń do serwera baz danych.
 • Baza danych nie może przekraczać wielkości 1 GB.
 • Maksymalna ilość zapytań typu select do bazy w ciągu godziny to 100 000.
 • Maksymalna ilość zmian w bazach danych (insert, update, delete) to maksymalnie 50 000 na godzinę.
 • Maksymalna ilość nawiązanych połączeń do bazy w ciągu godziny to 10 000.
 • Maksymalny czas trwania pojedynczego zapytania do bazy to 15 sekund.
 • Serwery baz danych mogą być wykorzystywane tylko przez strony hostowane na 3hosting.pl.
 • Zdalny dostęp do baz danych może być wykorzystywany tylko do celów administracyjnych.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów jest przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Pliki i katalogi

 • Łączna liczba węzłów (każdy plik strony, plik php, katalog itp. to 1 węzeł) nie może przekraczać 300 000.
 • Pojedynczy katalog nie może zawierać bezposrednio więcej niż 2500 węzłów. Do tej wartości wliczane są także katalogi wewnątrz, ale bez ich zawartości.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów jest przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Web/Apache/Nginx

 • Ilość jednoczesnych połączeń z jednego źródła w tym samym czasie do Apache nie może przekraczać 50.
 • Procesy nie powinny generować podprocesów.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów jest przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Poczta

 • Pojedynczy proces nie powinien wysyłać poczty do więcej niż 100 odbiorców.
 • Maksymalna wielkość listy mailingowej to 1000 odbiorców.
 • Połączenia POP są limitowane do 60 na godzinę.
 • Połączenia SMTP (wychodzące maile) są limitowane na poziomie 500 / godzinę / domenę.
 • Maksymalna ilość wiadomości przechowywanych na koncie to 5000.
 • Listy mailingowe zawierające powyżej 1000 odbiorców wymagają serwera dedykowanego. Dzielenie list na mniejsze aby ominąć ten limit jest zabronione.
 • Każda lista mailingowa zawierająca powyżej 600 odbiorców może być wykorzystana do wysyłki maili tylko w godzinach poza szczytem, czyli w sobotę, niedzielę lub w dni robocze w godzinach od 1 w nocy do 8 rano.
 • Każda lista mailingowa musi być tak skonfigurowana aby wysłała maile z częstotliwością nie mniejszą niż 1 mail co 10 sekund. Jeśli oprogramowanie do mailingu z jakiego korzystasz nie daje Ci możliwości ustawienia częstotliwości wysyłki, powinieneś użyć innego oprogramowania, które taką możliwość oferuje. To ograniczenie jest bardzo ważne, ponieważ niekontrolowana wysyłka maili może łatwo doprowadzić do znacznego obciążenia serwera, powodując problemy odczuwane przez innych użytkowników. Jeśli nie będziesz przestrzegał tej reguły Twoje konto zostanie zablokowane.
 • Nie zezwalamy na wysyłanie mailingów do baz adresów, które kupiłeś lub otrzymałeś. To spam, a my nie tolerujemy tego typu aktywności w najmniejszym stopniu.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów może być przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Cron (Zadania cykliczne)

 • Zadania cron powinny wykorzystywać komendę “nice”. Dopuszczamy wartość 15 lub większą. Więcej informacji na temat komendy znajdziesz w dokumentacji man systemu Unix/Linux.
 • Zadania cron nie powinny być uruchamiane z częstotliwością mniejszą niż 15 minut.

Ograniczenia te nie dotyczą usług hostingu dedykowanego. W takiej sytuacji konfiguracja wykorzystania zasobów jest przeprowadzona w konsultacji z Klientem.

Shell

 • Nasze serwery nie powinny być wykorzystywane jako punkt SSH do innych serwerów/sieci.
 • Nie możesz wykorzystywać polecenia ‘find’ rekursywnie na katalogach zawierających 5 i więcej poziomów.

Dedykowane adresy IP

Wystąpienie o prywatny adres IP wymaga konkretnego uzasadnienia. Uzasadnieniem może być np. Certyfikat SSL.

Brak limitów

Dla niektórych planów hostingowych 3hosting.pl nie narzuca limitów takich jak np. limit pojemności jaką Klient może wykorzystywać. 3hosting.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Klientom odpowiednią ilość miejsca na dysku oraz transferu danych potrzebnych do funkcjonowania ich stron internetowych w ramach ograniczeń przedstawionych w tym dokumencie. 3hosting.pl monitoruje wszystkie serwery w sposób automatyczny i niezautomatyzowany aby mieć pewność, że żaden Klient nie wpływa w niekorzystny sposób na konta innych Klientów 3hosting.pl korzystających z tego samego serwera.

3hosting.pl zapewnia użytkownikom pasmo, miejsce na dysku i inne zasoby, takie jak obsługa poczty elektronicznej e-mail, kont FTP itd., których parametry określone są na stronach 3hosting.pl opisujących poszczególne plany hostingowe. W niektórych przypadkach 3hosting.pl nie podaje określonej ilości pasma, miejsca na dysku i innych zasobów i są one wówczas oznaczone jako  “Bez limitu”. We wszystkich tych przypadkach usługi hostingowe przeznaczone są do normalnego użytku na potrzeby stron www i poczty email. 3hosting.pl zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania lub usuwania kont użytkowników, których wykorzystanie przestrzeni dyskowej, przepustowości lub innych zasobów powoduje lub podnosi ryzyko zakłóceń usług świadczonych przez 3hosting.pl na rzecz innych Klientów niezależnie od ilości miejsca na dysku, pasma lub innych zasobów serwera.

Przestrzeń na usługach hostingu współdzielonego jest przeznaczona do normalnego użytku, co oznacza, że jest ograniczona do plików sieci Web, czynnych e-maili i treści hostowanych stron internetowych, a nie do składowania mediów, e-mail, lub innych danych. Przestrzeń hostingowa nie może być wykorzystywana jako pamięć masowa dla plików elektronicznych, poczty elektronicznej czy serwerów FTP. Klient jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich plików, wiadomości e-mail lub innych danych, które nie spełniają tych wymogów. Niezastosowanie się do tego może spowodować usunięcie takich materiałów (w tym bez ograniczeń plików i e-maili), i/lub przerwania świadczenia usługi lub innych działań jakie 3hosting.pl może podjąć wedle własnego uznania.

Niezastosowanie się do polityki

Niezastosowanie się w pełni do polityki wykorzystania zasobów jest podstawą do zawieszenia konta i/lub wypowiedzenia umowy bez refundacji.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta bez uprzedzenia. Jeżeli usunięcie lub blokada konta nastąpi w skutek naruszenia niniejszej polityki, utracisz swoje prawa do refundacji.

Pytania

Przykłady wymienione w niniejszym dokumencie są ogólnym przewodnikiem i nie wyczerpują tematu. Jeśli masz pytanie na temat tego, czy treść jaką publikujesz lub dane jakie przechowujesz na koncie hostingowym jest naruszeniem, prosimy skontaktować się z działem Abuse pod adresem kontakt@3hosting.pl.

Regulaminy promocji

Regulaminy archiwalne:

 1. Regulamin promocji – “Twój Cyfrowy Start – Domena .pl za 5zł”
 2. Regulamin promocji – “Twój Cyfrowy Start – Hosting za 5zł”
 3. Regulamin promocji – “Twój Cyfrowy Start – Domena .pl za 5zł”
 4. Regulamin promocji – “Twój Cyfrowy Start – Hosting za 5zł”

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.