Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 23.10.2023 r.

Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”) i stanowi ramę prawną przetwarzania danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) opisuje, w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy Państwa Dane osobowe, podczas korzystania i dostarczania naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka określa, w jaki sposób WeNet Group Spółka Akcyjna (dalej „WeNet Group”) z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 14A, wykorzystuje podawane przez Państwa Dane osobowe, po uprzednim powiadomieniu lub uzyskaniu Państwa zgody, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Niniejsza Polityka obowiązuje klientów WeNet Group korzystających z usług dostępnych pod marką I-HOST.PL. Obowiązuje ona także wszystkich gości odwiedzających stronę internetową https://www.i-host.pl/ , którzy mogą, ale nie muszą, być klientami WeNet Group Spółka Akcyjna.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy o regularne odwiedzanie naszej strony internetowej www.i-host.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest WeNet Group Spółka Akcyjna, z siedzibą Warszawie, ul. Postępu 14A, spółka prawa handlowego, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4 950 000.00 złotych, posiadająca NIP 701-00-46-065. (dalej „My”, „WeNet Group”),

W celu realizacji Państwa uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, należy udać się do Biura Obsługi Klienta lub skorzystać z poniższych możliwości kontaktu.

Adres e-mail: kontakt@3hosting.pl

Adres pocztowy: Dział Obsługi Klienta WeNet Group S.A., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@wenet.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Ze względu na charakter naszych usług i produktów możemy gromadzić następujące Dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania Państwa zgody w stosownych przypadkach:

Dane kontaktowe

Czyli informacje umożliwiające nam identyfikację i kontakt z Państwem. Informacje te obejmują: imiona i nazwisko, adres zameldowania / zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, a także inne dane kontaktowe pozyskiwane od Państwa, a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo nazwę firmy i Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

Informacje o koncie

Czyli informacje, które nam Państwo przekazujecie, aby korzystać z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres do faktur oraz informacje przekazane przez Państwa w przypadku kontaktowania się z nami w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.

Informacje o usługach

Czyli informacje niezbędne do świadczenia Państwu naszych usług, np. rodzaj pakietu świadczonej usługi.

Ogólne informacje o użytkowaniu

Czyli informacje generowane przez Państwa w trakcie odwiedzania naszych stron internetowych oraz użytkowania naszych produktów i usług takich jak: Domeny, Hosting, Serwery Dedykowane, Kolokacje, Certyfikaty SSL.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Państwa dane są niezbędne w celu :- umożliwienia prawidłowego świadczenia usług, w tym zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej i reklamacyjnej – na podstawie art. 6 ust.1 litera b RODO,

– obsługi marketingowej, promocyjnej i w razie potrzeby windykacyjnej, sądowej i egzekucyjnej – na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO,

– prowadzenia danych statystycznych – na podstawie art. 6 ust.1 litera f RODO

– zapewnienia zasady rozliczalności wynikającej z RODO – na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO

– realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – na podstawie art. 6 ust.1 litera c RODO

Komu możemy udostępnić dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na nas. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

– osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

– podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,

– innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym WeNet Group zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Prawa wynikające z RODO

Zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Państwu:

  1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

– przetwarzanie Państwa danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms lub w drodze połączenia telefonicznego,

– przetwarzanie Państwa danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez WeNet Group rachunków w formie elektronicznej.

  1. prawo dostępu do Państwa danych w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  2. prawo do sprostowania (poprawienia) Państwa danych osobowych jeśli Państwa dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
  3. prawo do usunięcia Państwa danych jeśli Państwa dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a WeNet Group nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Państwa zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Państwa w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby chcieli Państwo udostępnić je innemu dostawcy usług;
  5. prawo ograniczenia przetwarzania Państwa danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

– jeśli macie Państwo zastrzeżenia co do prawidłowości Państwa danych;

– jeśli uważacie Państwo, że nie powinniśmy przetwarzać Państwa danych, ale jednocześnie nie chcecie, abyśmy je usunęli;

– jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Państwo potrzebujecie ich w związku z dochodzeniem roszczeń.

  1. prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.